تولد نوزادی که روی شکم خود سر اضافی دارد

تا به حال رویدادهای زیادی از به دنیا آمدن نوزادان عجیب الخلقه در کشور هند شنیده انجام گرفته و ما نیز در مطالبی آن ها را به هشدار شما رسانده ایم. علی رغم آنکه پایانی آن ها به شکلی عجیب و باورنکـــردنی ...