سیهستمدار اسلام‌ستیز نامزد رهبری حزب حاکم انگلیس انجام گرفت

حزب هستقلال انگلیس موسوم به یوکیپ به «آنی ماری واترز»، سیهستمدار اسلام‌ستیز اجازه داد که برای ریهست این حزب نامزد شود. به نقل «شيعه نيوز»، کمیته اجرایی حزب یوکیپ دیروز، ۲۰ آقااد، نامزدی این سیهستمدار رهست افراطی را تأیید کـــرد و با این کار یک اختلاف بزرگ درون حزبی برای ...