دستفروشی نقاشی پیشکسوت کنار خیابان

به نقل پایگاه 598، مهر نوشت: در گوشه‌های این منطقه شلوغ آدم‌هایی هستند که روزگاری برای خودشان شناخته انجام گرفته بودند و نان هنرشان را می‌خوردند، اما چرخ روزگار متداوم به یک شکل نیست.   در ابتدای گزارش کمی به عقب برگردیم؛ کمی یعنی پنج سال! ۱۱ بهمن ماه سال ۹۱ در ...